Sitemap

Pfizer AB, org.nr 556059-6255 | Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna | tel: 08-550 52 000, fax: 08-550 52 010

Denna webbsite är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsite är av allmän informations- och utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.
Approverad: PP-GEN-SWE-0205-DEC-2018